കവിയുടെ ശബ്ദത്തില്‍


2 comments:

CN Kumar said...

ഇവളേത് കാശ്മീരി
മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല
എന്തും അതിര് വിടാതെ സൂക്ഷിക്കണമല്ലോ
ഈക്കാലത്ത് വിശേഷിച്ചും .
good one....

Gopan Kumar said...

സദാചാരത്തിന്റെ തൊലിപൊളിച്ച
മാംസക്കച്ചവടം
നല്ല കവിത